Hovedentreprenør i Jamaica

Åben kort
Lokal tid:
06:44:24

T.mac Hat's

22 St David's road green acers, Spanish Town
clothing_storeLæs mere

Desktop Solutions Ltd.

109 Waltham Park Road Suite 4, Kingston
electronics_storeLæs mere

Delmarr Enterprises Ltd

Kingston
storeLæs mere

Molynes Fabricare Centre

55a, Molynes Road, Kingston
point_of_interestLæs mere

Yaadhoney­ Entertainment

Kingston
point_of_interestLæs mere

Verci TV

Seaview Garden, phase 1, lot 729, kingston11
point_of_interestLæs mere

Area four police headquarters

Waltham Park Road, Kingston
point_of_interestLæs mere

National Workers Union

Kingston
point_of_interestLæs mere

Government of JAMAICA VIP Lounge

Palisadoes,NMIA, Kingston
night_clubLæs mere

Natz Facials

15a/17 Red Hills Road, Kingston
spaLæs mere

Jamaica National Stadium

Kingston
stadiumLæs mere

MAY EE LIM

Premier Plaza, 10, Kingston
restaurantLæs mere

Digita Global Marketing Ltd

Kingston
point_of_interestLæs mere

Positive Organization Ja

Jamaica, Kingston
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier i Jamaica

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning